GEOMAR - Logo

Geotècnics per a obra civil

GEOMAR ha intervingut en diferents projectes d'obra civil, ja sigui actuant de manera individual o bé com a part integrant d'una UTE.

Aquests projectes contemplen des de la realització de carreteres o viaductes fins al dimensionament i avaluació del tancament de preses o embassaments, passant per diversos projectes d’urbanització i implantacions de canals de reg.

Els nostres tècnics estudien detalladament cada projecte concret per poder aportar les solucions requerides en cada cas.

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa