GEOMAR - Logo

laboratori de roques

L’anàlisi del comportament geomecànic de les roques és bàsic en el càlcul i disseny d’infraestructures per a obra civil, i alhora, cada vegada té més importància en el càlcul de fonamentacions per a edificacions.

L’estimació dels paràmetres mecànics de les roques és utilitzada per al disseny de fonaments, estabilitat de talussos i excavacions subterrànies, ripabilitat del terreny, caracterització geomecànica del massís rocós (RMR), entre d’altres usos.

Disposem de nous equips Cerchar per a la caracterització de la duresa i abrassivitat de les roques, paràmetres de gran importància en el disseny i execució de túnels i obres subterrànies.

Els equips estan calibrats amb certificació ENAC, i s’ha realitzat assaigs de contrast amb d’altres laboratoris per a garantir la màxima qualitat dels resultats.

Relació d’assaigs de mecànica de roques

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa